back | source
การสร้างวัตถุุ Geometries มีอยู่ 3 แบบ ดังนี้
 1. การวาดเส้น
  var geom1 = new longdo.Polyline([
   { lon: -45, lat: -45 },
   { lon: 105, lat: 15 }
  ]);
  map.Overlays.add(geom1);
  คำอธิบาย
  • Polyline() คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้างวัตถุเส้นตรง โดยรับค่าเป็น Array ของพิกัดบนเส้น
  ตัวอย่าง
 2. การรวาดรูปหลายเหลี่ยม
  var geom2 = new longdo.Polygon([
   { lon: 99, lat: 14 },
   { lon: 100, lat: 13 },
   { lon: 102, lat: 13 },
   { lon: 103, lat: 14 }
  ], {
   title: 'Geom 2',
   detail: '-',
   label: 'Trapezoid'
  });
  คำอธิบาย
  • Polygon() คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้างวัตถุทรงเหลี่ยม โดยรับค่าเป็น Array ของจพิกัดแต่ละมุม
  • title คือ ข้อความที่แสดงในส่วนหัวข้อใน Popup
  • detail คือ ข้อความที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ใน Popup
  • label คือ ข้อความที่แสดงบนแผนที่
  ตัวอย่าง
 3. การวาดวงกลม
  var geom3 = new longdo.Circle({
   lon: 101, lat: 15
  }, 1, {
   title: 'Geom 3',
   detail: '-',
   lineWidth: 10,
   lineColor: 'rgba(0, 255, 0, 0.8)',
   fillColor: 'rgba(0, 255, 0, 0.4)',
   visibleRange: { min: 7, max: 8 },
   editable: true
  });
  คำอธิบาย
  • Circle() คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้างวงกลม โดยรับค่าจุดศูนย์กลาง รัศมี
  • lineWidth คือ ขนาดของเส้น
  • lineColor คือ สีของเส้น
  • fillColor คือ สีของพื้นที่ด้านใน
  • visibleRange คือ ระยะการ zoom ที่สามารถมองเห็นวัตถุนี้ได้
  • editable คือ กำหนดให้แก้ไข geometry ได้
  ตัวอย่าง
 4. การวาดเส้นโค้ง
  var geom4 = new longdo.Polycurve([
   { lon: 98, lat: 15 },
   { lon: 99, lat: 16 },
   { lon: 99, lat: 14 },
   { lon: 100, lat: 15 }
  ], {
   weight: longdo.OverlayWeight.Top
  });
  คำอธิบาย
  • Polycurve() คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้างวัตถุเส้นโค้ง โดยรับค่าเป็น Array ของจุดควบคุมแบบ Cubic bezier
  • weight หากระบุเป็น longdo.OverlayWeight.Top วัตถุที่วาดจะอยู่บนสุดเสมอ
  ตัวอย่าง
 5. การวาดจุด
  var geom5 = new longdo.Dot({
   lon: 100.5, lat: 12.5
  }, {
   lineWidth: 20,
   draggable: true
  });
  คำอธิบาย
  • Dot() คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้างจุด โดยรับค่าพิกัดของจุด
  • lineWidth คือ ขนาดของจุด
  • draggable คือ กำหนดให้ลากได้
  ตัวอย่าง
 6. การวาดเส้นประ
  var geom6 = new longdo.Polyline([
   { lon: 100.9, lat: 16.3 },
   { lon: 102.7, lat: 15.2 },
   { lon: 104, lat: 17 }
  ], {
   lineStyle: longdo.LineStyle.Dashed,
   pointer: true
  });
  คำอธิบาย
  • lineStyle หากกำหนดเป็น longdo.LineStyle.Dashed จะหมาถถึงเส้นประ
  • pointer คือ ให้แสดงจุดเมื่อชี้ที่เส้น สามารถลากได้
  ตัวอย่าง
 7. การวาดรูปหลายเหลี่ยมแบบมีรู
  var geom7 = new longdo.Polygon([
   { lon: 101, lat: 15 },
   { lon: 105, lat: 15 },
   { lon: 103, lat: 12 },
   null,
   { lon: 103, lat: 14.9 },
   { lon: 102.1, lat: 13.5 },
   { lon: 103.9, lat: 13.5 }
  ], {
   label: true,
   clickable: true
  });
  คำอธิบาย
  • จุดมุมของขอบด้านนอกจะต้องเรียงตามเข็มนาฬิกา และจุดมุมของขอบด้านในจะต้องเรียงทวนเข็มนาฬิกา โดยใช้ค่า null คั่นเมื่อต้องการเริ่มขอบใหม่
  • label หากกำหนดเป็น true จะแสดงขนาด/ ความยาวบนแผนที่
  • clickable คือ ให้มี api ส่ง event ออกมาเมื่อถูกกด
  ตัวอย่าง
 8. การลบวัตถุ Geometries
  map.Overlays.remove(geom1);
  คำอธิบาย
  • remove() คือ การลบวัตถุ Geometry ออกจากแผนที่
  ตัวอย่าง
^top