back | source
การซูมแผนที่ (Zoom) ทำได้ง่ายๆ ดังนี้
 1. การซูมแผนที่
  // Zoom in
  map.zoom(true, true);
  
  // Zoom out
  map.zoom(false, true);
  คำอธิบาย
  • ตัวแปรแรก คือ ตัวเลขหรือเงื่อนไขที่กำหนดค่าการซูมของแผนที่ (1-20, true คือ การซูมเข้า, false คือ การซูมออก)
  • ตัวแปรที่ 2 คือ การโชว์ animation ค่า Default คือ false
 2. ตัวอย่าง
 3. การแสดงค่าซูมของแผนที่
  var result = map.zoom();
  คำอธิบาย
  • การไม่ระบุตัวแปร คือ ให้แสดงค่าซูม
^top