back | source
การกำหนดพิกัดให้แผนที่ ทำได้ง่ายๆ ดังนี้
 1. การกำหนดพิกัด
  // Custom location
  map.location({ lon:100, lat:16 }, true);
  
  // Geolocation
  map.location(longdo.LocationMode.Geolocation);
  คำอธิบาย
  • ตัวแปรแรก คือ พิกัดแผนที่ เช่น longitude 100, latitude 16
  • ตัวแปรที่ 2 คือ การแสดง animation ค่า Default คือ false
  • longdo.LocationMode.Geolocation คือ ตัวแปรที่ใช้ในการบอกว่าให้ทำให้แผนที่ปรากฎ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน โดยแต่ละ Browser จะถามต่างกัน เช่น
   • Firefox: Would you like to share your location to ... ? ตอบ Share (ขึ้นทุกครั้งที่กด)
   • Google Chrome: ... wants to use your computer's location. ตอบ Allow (ขึ้นเฉพาะครั้งแรกที่กด)
   • Internet Explorer: ... wants to track your physical location. ตอบ Allow once (ขึ้นเฉพาะครั้งแรกที่กด)
  ตัวอย่าง
 2. การแสดงพิกัด
  // Crosshair location
  var result = map.location();
  
  // Mouse location
  var result = map.location(longdo.LocationMode.Pointer);
  คำอธิบาย
  • การไม่ระบุตัวแปร คือ ให้แสดงค่าพิกัดที่จุดกลางแผนที่
  • longdo.LocationMode.Pointer คือ ตัวแปรที่ใช้ในการบอกว่าให้แสดงค่าพิกัดที่ตำแหน่งเมาส์
^top