back | source
การเชื่อมโยงภาพดาวเทียมจาก Google Maps
  1. หากมี account google map ให้ระบุก่อนสั่งให้ API ใช้แผนที่ google
    map.Layers.externalOptions({ googleQuery: 'client=YOUR_CLIENT_ID&channel=YOUR_CHANNEL' });
  2. สั่งให้ API ใช้แผนที่ google
    map.Layers.setBase(longdo.Layers.GOOGLE);
^top